Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1. – onze prijsoffertes worden gegeven zonder enige verbintenis. Het terugsturen van de offerte voor akkoord of bestelling volgend op de offerte of overgemaakt door een vertegenwoordiger, bindt de verkoopster niet, die slechts verbonden is door haar schriftelijke bevestiging. Elke bestelling en elke aankoop geschiedt aan onderhavige voorwaarden zelfs indien de algemene voorwaarden van de verkoper bedingen dat deze laatste voorwaarden van toepassing zijn.

ARTIKEL 2. – De afname van koopwaar of de volgbrief, door de vervoerders, de mandataris van de koper of de koper zelf, geldt als aanvaarding. Elke klacht betreffende de factuur dient aangetekend ter kennis worden gebracht binnen acht dagen na ontvangst op straf van verval. De bewijslast van de ingeroepen niet-conformiteit of gebreken rust op de koper.

ARTIKEL 3. – De leveringstermijn, ook wanneer uitdrukkelijk opgegeven, stelt niet in gebreke door het verloop ervan. De verkoopster zal na aangetekend ingebrekestelling steeds over een supplementaire termijn tot de levering van dertig dagen beschikken. De koper is nochtans gehouden tot afname binnen acht dagen na aangetekende ingebrekestelling bij gebreke waarvan de verkoopster de verbreking van het contract van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling ten laste van de koper zal kunnen inroepen, of dwangafname vorderen.

ARTIKEL 4. – De facturen zijn contact betaalbaar te Meulebeke. Bij gebreke aan contante betaling wordt een intrest aangerekend van 15% per jaar, zonder dat hiertoe ingebrekestelling is vereist. Bij niet onmiddellijke betaling volgend op een ingebrekestelling wordt de factuur conventioneel verhoogd met 12% bij wijze van forfaitaire vergoeding.

ARTIKEL 5. – De verkoopster behoudt de eigendom van de koopwaar tot volledige afbetaling van de prijs, intresten en eventuele kosten. Indien de koper in gebreke blijft op de vervaldag verschuldigde som te betalen, te zijnen laste handelspapier laat protesteren welke ook de begunstigde zijn, bij één van zijn schuldeisers om betaling verzoekt, zijn schuldeisers bijeenroept, een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord aanvraagt, op al of een deel van zijn goederen beslag wordt gelegd, of in alle gevallen waarin de betaling in gevaar gebracht wordt, heeft de verkoopster het recht de geleverde doch onbetaalde koopwaar terug te nemen zonder ingebrekestelling. Indien de koopwaar verkocht werd doch de prijs nog niet is betaald of nog niet in het patrimonium van de koper is gestort, of nog te individualiseren is, gaat het eigendomsvoorbehoud over op deze prijs.

ARTIKEL 6. – In alle gevallen waar de verkoop wordt ontbonden of verbroken ten zijnen laste, verbindt de koper zich aan de verkoopster als vergoeding voor schade en winstderving een forfaitaire som te betalen die overeenstemt met 20% van de verkoopprijs van de goederen die het voorwerp vormen van de ontbonden of verbroken overeenkomst, onder voorbehoud evenwel voor de verkoopster de werkelijk geleden schade te vorderen, zo deze hoger mocht blijken.

ARTIKEL 7. – In geval van verhoging van de lonen van, de prijs van brandstoffen of eender welke andere stoffen, transportkosten, invoerrechten, taksen, behandelingskosten, muntfluctuatie of devaluatie, of enig ander bestanddeel van de kostprijs, met een minimum van 5% behoudt de verkoopster zich het recht voor in dezelfde mate de contactprijs te verhogen.Alle gevallen van heirkracht, alsook alle onvoorziene of onvoorzienbare gevallen die de uitvoering van het contract ernstig verzwaren, bevrijden de verkoopster van haar verbintenis zonder dat de koper enige schadevergoeding kan vorderen.

ARTIKEL 8. – Indien de kredietwaardigheid van de koper om een of andere reden zou aangetast blijken bijvoorbeeld wanneer de Kredietverzekering zou weigeren de schuldvordering op de koper te verzekeren bij protest van wissel- of orderbrieven, bij wanbetalingen, achterstal bij R.S.Z. of anderszins, is de verkoopster ertoe gerechtigd elke waarborg te vorderen tot zekerheid van de betaling van de koopprijs en welke levering op te schorten tot de gevraagde zekerheid is gevestigd. Deze waarborgen zijn, naar keuze van de verkoopster, hetzij hypotheek, hetzij pand of handelsfonds of een element ervan, hetzij wisselbrieven, hetzij geaccepteerd door de koper, hetzij geaccepteerd of geavaliseerd door een derde voor rekening van de koper. De kosten voor de vestiging van deze waarborgen vallen ten laste van de koper. De verkoopster kan in voormelde gevallen contante betaling eisen, al werd anders overeengekomen.

ARTIKEL 9. – Ingeval de koper ingebreke blijft de gevraagde waarborgen of betalingsmiddelen zoals wisselbrieven of cheques te verlenen, of bij wanbetaling zullen de leveringen op alle hangende contracten van rechtswege zonder ingebrekestelling mogen stopgezet worden. De verkoopster zal bovendien het recht hebben om alle hangende contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, met schadevergoeding lastens de koper, onverminderd haar recht de dwanguitvoering te vorderen. De verkoopster zal tenslotte betaling kunnen vorderen van alle schulden, ook deze waarvoor termijnen werden toegestaan.

ARTIKEL 10. – in geval van betwisting, ook in kortgeding, zijn enkel de rechtbanken in Kortrijk, of van de zetel van de verkoopster bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.